POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO
NATURALGARDENHOTEL.COM
SPIS TREŚCI:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
3. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM
4. ODBIORCY DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM
5. PROFILOWANIE W SERWISIE INTERNETOWYM
6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
7. COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM I ANALITYKA
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsza polityka prywatności Serwisu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest
ona źródłem obowiązków dla Klientów i Użytkowników Serwisu Internetowego. Polityka prywatności
zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w
Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób,
których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies
oraz narzędzi analitycznych.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest spółka
SZCZYRKOWSKIE APARTAMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bielsku-
Białej (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Przekop 10/7, 43-300 Bielsko-Biała), wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000871956; sąd rejestrowy, w którym
przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 5472221857, REGON: 387624462, adres poczty elektronicznej:
booking@naturalgardenhotel.com oraz numer telefonu: (+48) 533 402 403 – zwana dalej
„Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą w Serwisie Internetowym.
3. Dane osobowe w Serwisie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst
Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
4. Korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów, jest dobrowolne. Podobnie związane
z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego Użytkownika jest
dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w
przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu
Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania
umowy (np. Umowy Najmu) z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tej umowy. Podanie
danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą, chce
zawrzeć umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo
zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu Internetowego
oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego; (2) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych
osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa
nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. w zakresie prowadzenia
księgowości) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez
niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego
dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i
niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i
adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej
identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz
(5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym
ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą,
zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności
osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie
środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO i aby
móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje
środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych
osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się
dużą literą (np. Usługodawca, Użytkownik, Serwis Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć
zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego dostępnym na stronach Serwisu
Internetowego.
2) PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim
zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą
wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych
celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3)
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4)
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec
tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające
ochrony danych osobowych, w szczególności wtedy, gdy jest ona dzieckiem.
2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej
jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych
osobowych Użytkowników Serwisu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie
polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez
Administratora.
3) CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE
INTERNETOWYM
1. Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora
wynika z działań podejmowanych przez danego Użytkownika w Serwisie Internetowym.
2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Serwisie Internetowym w następujących celach, na
następujących podstawach oraz przez następujący okres:
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania danych
Wykonanie Umowy Najmu
zawartej z Administratorem
lub podjęcie działań na
żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem
umowy
Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia
RODO (umowa) – przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub
do podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy.
Dane są przechowywane przez okres
niezbędny do wykonania, rozwiązania lub
wygaśnięcia w inny sposób zawartej
umowy.
Korzystanie z Usług
Elektronicznych na stronie
Naturalgardenhotel.com
(np. Formularz Rezerwacji)
Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia
RODO (umowa) – przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania umowy o
świadczenie Usługi Elektronicznej, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub
do podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy
Dane są przechowywane przez okres
niezbędny do wykonania, rozwiązania lub
wygaśnięcia w inny sposób zawartej
umowy o świadczenie Usług
Elektronicznych.
Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora) – przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów
Administratora – polegających na dbaniu
o interesy i dobry wizerunek
Administratora, jego Serwisu
Internetowego oraz dążeniu do sprzedaży
swoich usług
Dane są przechowywane przez okres
istnienia prawnie uzasadnionego interesu
realizowanego przez Administratora, nie
dłużej jednak niż przez okres
przedawnienia roszczeń Administratora w
stosunku do osoby, której dane dotyczą, z
tytułu prowadzonej przez Administratora
działalności gospodarczej. Okres
przedawnienia określają przepisy prawa,
w szczególności Kodeksu Cywilnego
(podstawowy termin przedawnienia dla
roszczeń związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej wynosi trzy
lata).
Administrator nie może przetwarzać
danych w celu marketingu
bezpośredniego w przypadku wyrażenia
skutecznego sprzeciwu w tym zakresie
przez osobę, której dane dotyczą.
Prowadzenie newslettera Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia
RODO (zgoda) – osoba, której dane
dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych w celu
otrzymywania informacji marketingowych
od Administratora
Dane przechowywane są do momentu
wycofania zgody przez osobę, której dane
dotyczą na dalsze przetwarzanie jej
danych w tym celu.
Prowadzenie ksiąg
rachunkowych
Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia
RODO (obowiązek prawny) w zw. z art. 74
ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30
stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze
zm.) – przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze
Dane są przechowywane przez okres
wymagany przepisami prawa
nakazującymi Administratorowi
przechowywanie ksiąg rachunkowych (5
lat, licząc od początku roku następującego
po roku obrotowym, którego dane
dotyczą).
Ustalenie, dochodzenie lub
obrona roszczeń jakie może
podnosić Administrator lub
jakie mogą być podnoszone
wobec Administratora
Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora) – przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów
Administratora – polegających na
ustaleniu, dochodzeniu lub obronie
roszczeń, jakie może podnosić
Administrator lub jakie mogą być
podnoszone wobec Administratora
Dane są przechowywane przez okres
istnienia prawnie uzasadnionego interesu
realizowanego przez Administratora, nie
dłużej jednak niż przez okres
przedawnienia roszczeń jakie mogą być
podnoszone wobec Administratora
(podstawowy termin przedawnienia dla
roszczeń wobec Administratora wynosi
sześć lat).
Korzystanie ze strony
Serwisu Internetowego i
zapewnienie jej
prawidłowego działania
Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora) – przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów
Administratora – polegających na
prowadzeniu i utrzymaniu strony Serwisu
Internetowego
Dane są przechowywane przez okres
istnienia prawnie uzasadnionego interesu
realizowanego przez Administratora, nie
dłużej jednak niż przez okres jednego roku
od ich zebrania.
Prowadzenie statystyk i
analiza ruchu w Serwisie
Internetowym
Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora) – przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów
Administratora – polegających na
prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w
Serwisie Internetowym celem poprawy
funkcjonowania Serwisu Internetowego
Dane są przechowywane przez okres
istnienia prawnie uzasadnionego interesu
realizowanego przez Administratora, nie
dłużej jednak niż przez okres jednego roku
od ich zebrania.
4) ODBIORCY DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM
1. Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu Internetowego, w tym dla prawidłowego świadczenia przez
Administratora Usług Elektronicznych oraz realizacji przyjętych Rezerwacji, konieczne jest korzystanie przez
Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, podmiot
obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających,
którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób,
których dane dotyczą.
2. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, przy czym
Administrator zapewnia, że w takim przypadku odbywać się to będzie w stosunku do państwa
zapewniającego odpowiedni stopień ochrony – zgodny z Rozporządzeniem RODO, a w przypadku innych
państw, że przekazanie odbywać się będzie na podstawie standardowych klauzul ochrony danych.
Administrator zapewnia, że osoba, której dane dotyczą ma możliwość uzyskania kopii swoich danych.
Administrator przekazuje zebrane dane osobowe jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do
zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
3. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych
w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie
wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie
niezbędnym do jego zrealizowania.
4. Dane osobowe Użytkowników Serwisu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom
lub kategoriom odbiorców:
a. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który
korzysta w Serwisie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą,
Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu
powyższe płatności w Serwisie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do
obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
b. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz
organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym
Serwisu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w
szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu Internetowego,
dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i
udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane
osobowe Użytkownika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku
oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z
niniejszą polityką prywatności.
c. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie
księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma
windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu
dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do
zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
d. operator obiektu, którego dotyczy Rezerwacja (np. spółka Mayer Hospitality Limited będąca
operatorem Natural Garden Hotel) – w przypadku gdy przedmiotem Rezerwacji złożonej przez
Klienta jest obiekt prowadzony przez podmiot trzeci w stosunku do Administratora, z którym
Administrator współpracuje w zakresie przyjmowania i obsługi Rezerwacji, Administrator udostępnia
zebrane dane osobowe Klienta wybranemu operatorowi obiektu jedynie w zakresie niezbędnym do
wykonania Umowy Najmu zawartej z Klientem.
5) PROFILOWANIE W SERWISIE INTERNETOWYM
1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO,
oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o
znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając
to na uwadze, Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego
profilowania.
2. Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym z profilowania do celów marketingu
bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia
lub odmowy zawarcia określonej umowy z Administratorem czy też możliwości korzystania z Usług
Elektronicznych w Serwisie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Serwisie Internetowym
może być np. przypomnienie o niedokończonych działaniach w Serwisie, przesłanie rabatu albo propozycji
usługi, która może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie
lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Usługodawcy. Mimo profilowania to dana osoba
podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać np. z otrzymanej w ten sposób oferty lub
rabatu.
3. Profilowanie w Serwisie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej
osoby na stronie Serwisu Internetowego, np. poprzez analizę dotychczasowych zakupów lub historii działań
podejmowanych w Serwisie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez
Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy lub ofertę.
4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w
podobny sposób istotnie na nią wpływa.
6) PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma
prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
(„prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki
wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez
Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)
Rozporządzenia RODO), ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez
Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w
przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych
osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z
przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych
opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes
administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie
wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której
dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby
marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść
sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym
profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować
się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres
Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności.
7) COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM I ANALITYKA
1. Pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez
serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym
komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfonu – w zależności z jakiego urządzenia korzysta
odwiedzający Serwis Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików cookies, a także historię ich
powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
2. Pliki cookies, które mogą być wysyłane przez stronę Serwisu Internetowego, można podzielić na różne
rodzaje, według następujących kryteriów:
Ze względu na ich dostawcę:
1) własne (tworzone przez
stronę Serwisu
Internetowego
Administratora) oraz
2) należące do osób/podmiotów
trzecich (innych niż
Administrator)
Ze względu na ich okres
przechowywania na urządzeniu
osoby odwiedzającej stronę
Serwisu Internetowego:
1) sesyjne (przechowywane do
czasu opuszczenia Serwisu
Internetowego lub wyłączenia
przeglądarki internetowej)
oraz
2) stałe (przechowywane przez
określony czas, zdefiniowany
przez parametry każdego pliku
lub do czasu ręcznego
usunięcia)
Ze względu na cel ich stosowania:
1) niezbędne (umożliwiające
prawidłowe funkcjonowanie
strony Serwisu Internetowego),
2) funkcjonalne/preferencyjne
(umożliwiające dostosowanie
strony Serwisu Internetowego do
preferencji osoby odwiedzającej
stronę),
3) analityczne i wydajnościowe
(gromadzące informacje o
sposobie korzystania ze strony
Serwisu Internetowego),
4) marketingowe, reklamowe i
społecznościowe (zbierające
informacje o osobie
odwiedzającej stronę Serwisu
Internetowego w celu
wyświetlania tej osobie reklam,
ich personalizacji i prowadzenia
innych działań marketingowych w
tym również na stronach
internetowych odrębnych od
strony Serwisu Internetowego,
takich jak portale
społecznościowe lub inne strony
należące do tej samej sieci
reklamowej co Serwis
Internetowy)
5)
3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających
ze strony Serwisu Internetowego w następujących konkretnych celach:
Cele stosowanie plików cookies
w Serwisie Internetowym
Administratora
zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy i ankiet (pliki cookies
niezbędne lub/i funkcjonalne/preferencyjne)
zapamiętywania kolejnych etapów Formularza Rezerwacji w celu
umożliwienia złożenia Rezerwacji (pliki cookies niezbędne)
dostosowywania zawartości strony Serwisu Internetowego do
indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru
czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu
Internetowego (pliki cookies funkcjonalne/preferencyjne)
prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania
ze strony Serwisu Internetowego (pliki cookies analityczne i wydajnościowe)
4. Sprawdzenie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, jakie pliki cookies (w tym okres
funkcjonowania plików cookies oraz ich dostawca) są wysyłane w danej chwili przez stronę Serwisu
Internetowego jest możliwe w następujący sposób:
W przeglądarce Chrome:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę
kłódki po lewej stronie, (2) przejdź
do zakładki „Pliki cookie”.
W przeglądarce Firefox:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę
tarczy po lewej stronie, (2) przejdź do
zakładki „Dopuszczone” lub
„Zablokowane”, (3) kliknij pole
„Ciasteczka śledzące między
witrynami”, „Elementy śledzące
serwisów społecznościowych” lub
„Treści z elementami śledzącymi”
W przeglądarce Internet Explorer:
(1) kliknij menu „Narzędzia”, (2)
przejdź do zakładki „Opcje
internetowe”, (3) przejdź do
zakładki „Ogólne”, (4) przejdź do
zakładki „Ustawienia”, (5) kliknij
pole „Wyświetl pliki”
W przeglądarce Opera:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę
kłódki po lewej stronie, (2) przejdź
do zakładki „Pliki cookie”.
w przeglądarce Safari:
(1) kliknij menu „Preferencje”, (2)
przejdź do zakładki „Prywatność”, (3)
kliknij w pole „Zarządzaj danymi
witryn”
Niezależnie od przeglądarki, za
pomocą narzędzi dostępnych np.
na stronie:
https://www.cookiemetrix.com/
lub: https://www.cookiechecker.
com/
5. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje
zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za
§
Strona 8 z 8
pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np.
czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak
może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu Internetowego.
6. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na
korzystanie z plików cookies przez Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również
wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany
ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych
przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych
stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge
7. Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics
dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi
te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch w Serwisie Internetowym.
Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w
administrowaniu Serwisem i analizie ruchu w Serwisie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy.
Administrator korzystając z powyższych usług w Serwisie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i
medium pozyskania odwiedzających Serwis Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu
Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę,
dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
8. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji
o jej aktywności na stronie Serwisu Internetowego – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek
do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
9. W związku z możliwością korzystania przez Administratora w Serwisie Internetowym z usług reklamowych
i analitycznych dostarczanych przez Google Ireland Ltd., Administrator wskazuje, że pełna informacja o
zasadach przetwarzania danych osób odwiedzających Serwis Internetowy (w tym informacji zapisanych w
plikach Cookies) przez Google Ireland Ltd. znajduje się w polityce prywatności usług Google dostępnej pod
adresem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
8) POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po
przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy
tylko Serwisu Internetowego Administratora.