Hotel - Jupiter X Templates Skip to content

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO NATURALGARDENHOTEL.COM

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
 3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W NATURALGARDENHOTEL.COM
 4. SKŁADANIE REZERWACJI, ZAWARCIE UMOWY NAJMU
 5. ROZWIĄZANIE UMOWY Z USŁUGODAWCĄ
 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY
 7. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ
 8. REKLAMACJE W NATURALGARDENHOTEL.COM
 9. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 12. PRAWA AUTORSKIE DO SERWISU INTERNETOWEGO
 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://naturalgardenhotel.com (dalej jako: „Serwis Internetowy”, „Serwis” lub „Naturalgardenhotel.com”).

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków, na jakich nastąpi składanie rezerwacji, a także zawarcie oraz realizacja umów zawartych poprzez Serwis Internetowy.

Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Serwisu Internetowego, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego i jego funkcjonalności, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem,

Zespół Naturalgardenhotel.com

 

1)       POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Serwisu Internetowego jest spółka SZCZYRKOWSKIE APARTAMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bielsku-Białej (adres siedziby i adres do korespondencji: Przekop 10/7, 43-300 Bielsko-Biała), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000871956; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 5472221857, REGON: 387624462, adres poczty elektronicznej: booking@naturalgardenhotel.com oraz numer telefonu: (+48) 533 402 403.
 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów lub Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.
 3. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. FORMULARZ REZERWACJI – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie Rezerwacji, w szczególności poprzez wybranie miejsca, terminu i innych warunków pobytu oraz określenie sposobu płatności.
  2. KLIENT, UŻYTKOWNIK – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu Internetowego oraz zawiera lub zamierza zawrzeć Umowę Najmu z Usługodawcą.
  3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  4. KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego (w tym również zawieranie umów) nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  5. NATURAL GARDEN HOTEL – obiekt noclegowy znajdujący się w Mfumbwi, 20010 Jambiani, Zanzibar. Za pośrednictwem Serwisu Internetowego można składać Rezerwacje na pobyt w Natural Garden Hotel.
  6. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
  7. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego (w tym również zawieranie umów) jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  9. REZERWACJA – zgłoszenie przez Klienta chęci zawarcia Umowy Najmu w miejscu, terminie i na warunkach określonych w treści Rezerwacji. Rezerwacja składana jest za pomocą Formularza Rezerwacji dostępnego w Serwisie Internetowym.
  10. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, NATURALGARDENHOTEL.COM – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę i dostępny pod adresem internetowym https://naturalgardenhotel.com.    
  11. UMOWA NAJMU – umowa zawierana na odległość przez Klienta z Usługodawcą na podstawie Rezerwacji, której przedmiotem są usługi w zakresie zakwaterowania krótkoterminowego świadczone w Natural Garden Hotel.
  12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie.
  13. USŁUGODAWCA – spółka SZCZYRKOWSKIE APARTAMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bielsku-Białej (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Przekop 10/7, 43-300 Bielsko-Biała), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000871956; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 5472221857, REGON: 387624462, adres poczty elektronicznej: booking@naturalgardenhotel.com oraz numer telefonu: (+48) 533 402 403.
  14. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

2)       OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz niniejszym Regulaminem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownikowi zabrania się wykorzystywania Serwisu Internetowego do przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam).
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane w Naturalgardenhotel.com dane Użytkownika, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu Internetowego, konieczne może okazać się spełnienie następujących wymogów technicznych przez Użytkownika: (1) komputer, laptop, tablet lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 4. Korzystanie z Serwisu Internetowego wiąże się ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług Naturalgardenhotel.com, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Użytkownika. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Usługodawca zaleca, aby Użytkownik zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, a także aktualizował na bieżąco przeglądarkę internetową oraz system operacyjny swojego urządzenia końcowego.
 5. Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego, jednak nie może zagwarantować, że korzystanie z Serwisu możliwe będzie bez żadnych przeszkód i problemów technicznych. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu oraz jego zabezpieczenie przed takimi błędami i awariami technicznymi. Zastrzeżenie niniejszego punktu Regulaminu nie ma na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek uprawnień ustawowych Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, szczególnie w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy za nienależyte spełnienie świadczenia.
 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (np. korzystanie z Usług Elektronicznych, zawieranie Umów Najmu oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

3)       USŁUGI ELEKTRONICZNE W NATURALGARDENHOTEL.COM

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Użytkownik.
 2. Korzystanie z Usług Elektronicznych jest bezpłatne, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 3. Podstawową Usługą Elektroniczną dostępną w Naturalgardenhotel.com jest Formularz Rezerwacji. Szczegółowy opis dostępnych Usług Elektronicznych oraz zasad ich działania określony jest na stronach Serwisu Internetowego oraz w niniejszym Regulaminie.
 4. Usługa Elektroniczna Formularz Rezerwacji – korzystanie z Formularza Rezerwacji rozpoczyna się z momentem wybrania jednego z pokoi dostępnych w Natural Garden Hotel dla wskazanego przez Klienta okresu pobytu. Złożenie Rezerwacji następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Rezerwacji danymi wskazanymi jako obowiązkowe i (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu formularza pola „Zatwierdź rezerwację” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Naturalgardenhotel.com). W Formularzu Rezerwacji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. Klient niebędący Konsumentem, który pragnie otrzymać fakturę, powinien również podać nazwę firmy, numer NIP oraz adres miejsca wykonywania działalności.
 5. Usługa Elektroniczna Formularz Rezerwacji świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy
  i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Rezerwacji za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Rezerwacji za jego pośrednictwem przez Użytkownika.

4)       SKŁADANIE REZERWACJI, ZAWARCIE UMOWY NAJMU

 1. Za pośrednictwem Naturalgardenhotel.com możliwe jest zawarcie Umowy Najmu między Klientem i Usługodawcą.
 2. Szczegółowe informacje o Natural Garden Hotel, w tym o dostępnych pokojach oraz ich wyposażeniu, cenach zakwaterowania oraz usługach dodatkowych podane są Klientowi na stronach Serwisu Internetowego, w szczególności w opisie danego pokoju przed rozpoczęciem składania Rezerwacji. Klient obowiązany jest zapoznać się ze szczegółami wybranego pokoju przed złożeniem Rezerwacji.
 3. Cena zakwaterowania uwidoczniona na stronie Serwisu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki, chyba że Klient wybrał inną walutę za pomocą ustawień strony Serwisu. O łącznej cenie zakwaterowania wraz z podatkami, a także o innych możliwych kosztach, a gdy nie można ustalić ich wysokości – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Serwisu Internetowego przed złożeniem Rezerwacji.
 4. Zawarcie Umowy Najmu następuje po uprzednim złożeniu Rezerwacji przez Klienta zgodnie z pkt. 3.4 Regulaminu. Składając Rezerwację, Klient obowiązany jest w szczególności do podania prawidłowych, zgodnych ze stanem faktycznym danych wskazanych w Formularzu Rezerwacji jako obowiązkowe oraz zapoznanie się z obowiązującymi zasadami korzystania z obiektu Natural Garden Hotel udostępnionymi przez Usługodawcę.
 5. Złożenie Rezerwacji oraz jej otrzymanie przez Usługodawcę potwierdzone zostaje automatyczną wiadomością e-mail przesłaną z systemu Naturalgardenhotel.com na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Formularzu Rezerwacji, która zawiera co najmniej oświadczenie o otrzymaniu Rezerwacji oraz podsumowanie jej elementów.
 6. Warunkiem przyjęcia Rezerwacji oraz zawarcia Umowy Najmu jest dokonanie przez Klienta przedpłaty w kwocie podanej przed złożeniem Rezerwacji na stronie Naturalgardenhotel.com. Kwota wymaganej przedpłaty może zależeć od długości okresu dzielącego datę składania Rezerwacji od wybranej daty pobytu. Przedpłata zaliczona zostaje na poczet całkowitej ceny zakwaterowania tytułem Umowy Najmu.
 7. Przedpłaty należy dokonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili złożenia Rezerwacji. Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Usługodawcy. W przeciwnym razie Rezerwacja nie dochodzi do skutku i Klient, chcąc zawrzeć Umowę Najmu z Usługodawcą, powinien ponowić proces składania Rezerwacji tak jak za pierwszym razem, z zastrzeżeniem, że Usługodawca nie może zagwarantować dostępności wybranego wcześniej pokoju.
 8. Pozostała kwota zakwaterowania (po odliczeniu dokonanej przedpłaty) płatna jest najpóźniej 30 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem okresu pobytu w Natural Garden Hotel zgodnie z Rezerwacją.
 9. Klient może skorzystać z następujących sposobów płatności udostępnianych przez Usługodawcę:
  1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.
  2. Płatności elektroniczne i kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl, Przelewy24.pl lub PayPal.com. Aktualne sposoby płatności określone są w trakcie składania Rezerwacji oraz na stronach internetowych: https://www.payu.pl, https://www.przelewy24.pl oraz https://www.paypal.com. Obsługą płatności zajmuje się zgodnie z wyborem Klienta:
   1. PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; kapitał zakładowy w wysokości 4 944 000,00 zł w całości opłacony; NIP: 7792308495.
   2. Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy: 5 476 300,00 zł w całości opłacony; NIP 7792369887, REGON 301345068.
 • PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luksemburg.
 1. Po opłaceniu Rezerwacji Usługodawca niezwłocznie potwierdza jej przyjęcie do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Rezerwacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o przyjęciu Rezerwacji oraz potwierdzenie warunków Umowy Najmu. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Najmu między Klientem a Usługodawcą.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Najmu następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Naturalgardenhotel.com przed dokonaniem Rezerwacji oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.10 Regulaminu. Treść zawartej Umowy Najmu jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Naturalgardenhotel.com.
 3. Umowa Najmu zostaje zawarta na czas określony, tj. na okres pobytu w Natural Garden Hotel wynikający z Rezerwacji Klienta. Klient obowiązany jest do opuszczenia obiektu będącego przedmiotem Umowy Najmu najpóźniej przed końcem doby hotelowej ostatniego dnia pobytu wskazanego w Rezerwacji.
 4. Klient uprawniony jest do korzystania z pokoju tylko w okresie, na jaki została zawarta Umowa Najmu, w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, w sposób niezakłócający spokoju osób trzecich, w tym innych Klientów. Klient obowiązany jest zaznajomić się z zasadami pobytu udostępnianymi przez Usługodawcę na stronach Naturalgardenhotel.com, w tym ze szczególnymi zasadami obowiązującymi dla wybranego przez siebie pokoju.
 5. Klient ma prawo zgłosić chęć przedłużenia obowiązywania Umowy Najmu, kontaktując się z Usługodawcą lub recepcją Natural Garden Hotel i wskazując okres, na jaki Umowa Najmu ma zostać przedłużona, najpóźniej przed zakończeniem pierwotnego okresu pobytu. Przedłużenie Umowy Najmu będzie możliwe jedynie w przypadku, jeśli pokój nie został wcześniej zarezerwowany przez innego Klienta. Warunki przedłużenia Umowy Najmu uzgadniane są w takim wypadku indywidualnie z Klientem.

5)       ROZWIĄZANIE UMOWY Z USŁUGODAWCĄ

 1. W odniesieniu do wybranego pokoju zastosowanie może mieć prawo anulowania Rezerwacji przez Klienta w określonym czasie od jej złożenia. Szczegółowe informacje na temat ewentualnej możliwości anulowania Rezerwacji podane są w trakcie składania Rezerwacji.
 2. Jeżeli Rezerwacja nie przewiduje prawa do jej wcześniejszego anulowania, Umowa Najmu zawarta na czas określony wiąże Klienta i Usługodawcę do czasu jej wykonania zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, niniejszym Regulaminem oraz warunkami przyjętej Rezerwacji.
 3. Usługodawca i Klient mogą także rozwiązać Umowę Najmu za porozumieniem stron na indywidualnie uzgodnionych warunkach.
 4. Niezależnie od innych środków przewidzianych przez niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Usługodawca ma prawo natychmiastowego wypowiedzenia Umowy Najmu z Klientem z następujących ważnych powodów:
 1. Klient w sposób rażący lub uporczywy narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, warunki Rezerwacji lub zasady pobytu obowiązujące dla danej Rezerwacji;
 2. Klient zalega z jakimikolwiek wymagalnymi należnościami na rzecz Usługodawcy;
 3. działania Klienta naruszają bezprawnie renomę Usługodawcy, Natural Garden Hotel lub Serwisu Internetowego;
 4. swoim zachowaniem Klient w sposób znaczący zakłóca lub utrudnia pozostałym Klientom możliwość korzystania z usług;
 5. Klient swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla obiektu oraz innych Klientów, w szczególności nie przestrzegając podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w Natural Garden Hotel.
  1. Wypowiedzenie Umowy Najmu z powodów wskazanych wyżej poprzedzone zostaje wezwaniem Klienta do zaniechania naruszeń i należytego wykonania umowy, chyba że wezwanie byłoby bezskuteczne lub niemożliwe.
  2. W przypadku braku możliwości zapewnienia Klientowi pobytu w zarezerwowanym terminie z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy (np. spowodowanych wypadkami losowymi, zdarzeniami o charakterze siły wyższej itd.), Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia pobytu w innym uzgodnionym z Klientem terminie po ustaniu wszystkich przeszkód będących podstawą do przesunięcia pierwotnego okresu pobytu. Usługodawca może także zaproponować Klientowi pobyt w innym dostępnym w danym terminie pokoju, jeśli jest to możliwe. O przewidywanych zmianach Usługodawca zobowiązuje się poinformować Klienta niezwłocznie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Klienta lub przesłanie wiadomości SMS pod podany numer telefonu.
  3. Żadne postanowienie niniejszego punktu 5. Regulaminu nie ma na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek uprawnień Konsumentów ani Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta przyznanych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w zakresie reklamacji nienależycie spełnionego świadczenia.

6)       ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest następstwem okoliczności, za które Usługodawca odpowiedzialności nie ponosi. Okolicznościami, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, mogą być w szczególności zdarzenia, za których powstanie wyłączną winę ponosi Klient, wypadki losowe, a także zdarzenia zewnętrzne i pozostające poza kontrolą Usługodawcy, do których powstania Usługodawca się nie przyczynił i których pomimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, takie jak: niezapowiedziane przerwy w dostawie prądu, ataki hackerskie, korki drogowe, anomalie pogodowe, katastrofy naturalne, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, epidemie, rozruchy, zamieszki, wojny, akty władzy wykonawczej i ustawodawczej, blokady granic i portów.
 2. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta niebędącego Konsumentem, o ile tego typu odpowiedzialność mogłaby zaistnieć w związku z zawartą umową, zostaje niniejszym wyłączona.

7)       KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: booking@naturalgardenhotel.com) oraz telefon (numer telefonu: +48 533 402 403), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego oraz złożonych Rezerwacji. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z jego danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu lub podanych w zakładce kontaktowej na stronie Naturalgardenhotel.com.

8)       REKLAMACJE W NATURALGARDENHOTEL.COM

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacje dotyczące złożonych Rezerwacji, Usług Elektronicznych oraz inne zgłoszenia dotyczące działania Serwisu Internetowego powinny być składane przez Klienta/Użytkownika bezpośrednio do Usługodawcy, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: booking@naturalgardenhotel.com) albo osobiście lub pisemnie na adres: ul. Przekop 10/7, 43-300 Bielsko-Biała.
 3. Zaleca się podanie przez Klienta/Użytkownika w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady lub innej nieprawidłowości; (2) oczekiwań dotyczących sposobu wykonania reklamacji; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

9)       USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może zgodnie z art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni kalendarzowych. W przypadku umów o świadczenie usług termin ten biegnie od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Usługodawcy przed jego upływem. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w punkcie wyżej, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, gastronomii, najmu samochodów, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 3. Zawarte w niniejszym punkcie 9. Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do Użytkownika lub Klienta będącego Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta.

10) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z zawartej internetowo umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

11) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt 11. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta oraz Użytkownika niebędącego Konsumentem, a także niebędącego Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Klientem/Użytkownikiem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta/Użytkownika żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 3. Usługodawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta/Użytkownika sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy.
 4. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Klienta/Użytkownika, w szczególności podanych w trakcie składania przez niego Rezerwacji. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Klienta/Użytkownika przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca uprawniony jest do wstrzymania realizacji Rezerwacji złożonej przez Klienta/Użytkownika na czas trwania weryfikacji.
 5. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia.
 6. Jakiekolwiek opóźnienie lub niewywiązywanie się z warunków realizacji umowy przez Usługodawcę nie będą stanowiły podstawy dla Klienta/Użytkownika do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane czynnikami, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczynił.
 7. Usługodawca nie ponosi wobec Klienta/Użytkownika odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające ze zdarzenia o charakterze siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza uzasadnioną kontrolą Usługodawcy.
 8. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Klienta/Użytkownika, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości uiszczonych kosztów z tytułu umowy, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Klienta/Użytkownika w stosunku do Usługodawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia jakiejkolwiek umowy lub niezwiązanych z umową. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta/Użytkownika tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta/Użytkownika.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem/Użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

12) PRAWA AUTORSKIE DO SERWISU INTERNETOWEGO

1.          Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, materiałów, zdjęć, obrazów, grafik, nagrań, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona Serwisu Internetowego obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.

2.          Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

13) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.          Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są w języku polskim.

2.          Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów i terminów płatności; zmiany w zakresie oferty Serwisu Internetowego; dodania, zmiany lub usunięcia Usług Elektronicznych; poprawy jakości obsługi lub bezpieczeństwa Użytkowników; zmiany danych Usługodawcy; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

a.          W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Klienta/Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Klient/Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Klient/Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta ma prawo odstąpienia od umowy.

b.          W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów/Użytkowników przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Rezerwacje oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Najmu.

3.          W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; Prawa Autorskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4.          Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu Konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca gwarantuje w takim wypadku Konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych podanych na wstępie.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Naturalgardenhotel.com

Our Vision

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Our Mission

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Rezerwuj